Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej, a także z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w Sklepie dostępnym na Stronie internetowej

§ 1 – Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator– Customer Centric Selling Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Pietrusińskiego 7c, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000305292, NIP: 9542638502, Regon: 240923718
 2. Strona internetowa– serwis dostępny pod adresem customercentric.pl
 3. Użytkownik– każdy podmiot lub osoba fizyczna, która przegląda zawartość Strony internetowej.
 4. Klient– firma lub osoba fizyczna korzystająca z produktów i/lub usług Administratora na podstawie Umowy lub Zamówienia
 5. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2- Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator jest świadomy zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w Internecie i dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników.
 4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. Serwis Administratora nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18. roku życia. Administrator świadomie nie gromadzi danych osób poniżej 18. roku życia.
 6. Administrator oświadcza, że upoważniony do przetwarzania danych osobowych personel Administratora (pracownicy i samozatrudnieni współpracownicy Administratora), jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z niniejszą Polityką.

§ 3 – Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Administrator w zależności od charakteru relacji z Użytkownikiem, może zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:
  1. imię i nazwisko
  2. dane firmy, z którą Użytkownik jest powiązany
  3. stanowisko Użytkownika w firmie, z którą Użytkownik jest powiązany
  4. numer telefonu
  5. adres e-mail
  6. udział Użytkownika w szkoleniach i innych usługach Administratora
  7. historia komunikacji Administratora z Użytkownikiem
 3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego, formularza dostępu do pliku oraz formularza komentarzy
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówieniaprzetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń.
 7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informację o nowościach i promocjach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.
 8. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowegoprzetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia.
 9. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub usunięcia komentarza przez jego autora.
 10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 11. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej i kancelarii prawnej, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi wynajmu oprogramowania (SaaS) z którego korzysta administrator (CRM, oprogramowanie do fakturowania, poczta elektroniczna itp.).
 12. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 13. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ 4 – Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
  1. prawo dostępu do danych– w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
  2. prawo do poprawienia danych– Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych)
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych– w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
  4. prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzaniadanych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
  5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)– jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
  6. prawo do przenoszenia danych– na żądanie Użytkownika lub Klienta Administrator wyśle w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.
  7. prawo do wniesienia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
  8. prawo do cofnięcia swojej zgody, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę, przy czym cofnięcie zgody będzie uniemożliwiało dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: biuro@customercentric.pl

§ 5 – Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Korzystanie z „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. 
Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie allaboutcookies.org.
 9. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  1. Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
  2. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku
 10. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 11. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 5 pkt. 9 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

§ 6 – Cel wykorzystania danych

 1. Dane zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
  1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
  2. monitorowania stanu sesji,
  3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
  4. w celach statystycznych i analiz marketingowych.
 2. Dane podane przez Użytkownika Administrator przetwarza w jednym lub kilku następujących celach:
  1. w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej z Użytkownikiem
  2. w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej na rzecz Użytkownika jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot (np. pracodawca Użytkownika)
  3. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (realizacji zamówień złożonych w Sklepie) usuń ten punkt, jeśli nie masz sklepu na stronie internetowej
  4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wystawienia faktury lub rachunku
  5. w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń
  6. w celu kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych
  7. w celach analitycznych i statystycznych
  8. w celu wysyłki Newslettera (za odrębną zgodą)

§ 7 – Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Nowe wersje Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej, a informacja o aktualizacjach może być przekazywana Użytkownikom e-mailem.
 3. Administrator informuje, że nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres:  biuro@customercentric.pl

Trzymaj rękę na pulsie

Raz w tygodniu prosto do Twojej skrzynki e-mail: 
 • aktualne trendy w złożonej sprzedaży B2B,
 • sprawdzone know-how
 • narzędzia dla handlowców i szefów sprzedaży.
Zgoda 1
Zgoda 2